Navigace: Obnovené_houby_co_chcete > Více o historii sboru

Více o historii sboru

Historie SPS Smetana Hradec Králové

Až v r. 1922 je založen pěvecko-orchestrální spolek SMETANA. Za řízení bývalého vojenského kapelníka Emila Polmana působí do r. 1927 jako operní spolek (Prodaná nevěsta, V studni, Tvrdé palice, Libuše, Mam´zelle Nitouche). Za řízení řídicího učitele Jana Pochyby z Kuklen je již tradičním sborovým tělesem s působností při významných slavnostech, jako bylo otevírání nových veřejných budov ve městě: gymnázia, sokolovny, nádraží. Zúčastňoval se každoročně župních koncertů I. České a hudební župy se sídlem v Nové Pace, postupně v Josefově, Městci Králové, Vysokém nad Jizerou, Dvoře Králové, Jaroměři, Jičíně, Jablonci nad Jizerou. Od r. 1941 je sbormistrem řídicí učitel Bohumil Nekvinda. Během okupace se členstvo vyznačovalo pevným vlasteneckým postojem, sbor udržoval svou uměleckou úroveň.

Ke krátkodobému vzestupu činnosti došlo krátce po osvobození. Smetana se sloučil s Nepasickými pěvci a městskou filharmonií. Mezi spolupracovníky jednotlivých složek tělesa působí i další osobnosti: prof. Dušan Jurenka, prof. Karel Schejbal, dále Růžena Mazurová, Karel Hejzlar (jeden z posledních žáků Antonína Dvořáka) a Karel Hovorka. Starší generace si některé z nich dobře pamatuje.

Rokem 1951, kdy bylo rozhodnuto nekompromisně ovlivňovat někdejší spolkovou činnost všeho druhu, se dostávají i pěvecké sbory do složité situace. K částečnému řešení dochází po založení Osvětové besedy, později Parku kultury a oddechu. S příchodem hlasové pedagožky Marie Jakoubkové do čela sboru v roce 1960 dochází k výraznému oživení činnosti (období stagnace 1954 - 1960 je totiž bez písemných záznamů). Členem Smetany se stává i její žák, pozdější národní umělec tenorista Vilém Přibyl. Počet členů stoupl až na 83. Spojené sbory provedly mnohokrát Haydnovo Stvoření. Sbor pořádá zájezdy na operní představení do Prahy a Brna, autokarové poznávací zájezdy po Čechách. Ke 40. výročí založení sboru v r. 1962 jsou natočeny první rozhlasové snímky. Vzhledem k situaci, kdy byly kladeny překážky ve veřejném působení M. Jakoubkové, odchází sbormistryně v r. 1963 na pěveckou konzervatoř do Brna. Vedení sboru nabídlo sbormistrovství Josefu Vrátilovi z Pedagogického institutu v Hradci Králové. Na jeho doporučení se funkce ujímá jeho gymnaziální žák a tehdy již kolega Luboš Klimeš (nar. 1930), který se sborem spolupracoval 40 let.

S příchodem Luboše Klimeše nastalo dlouhé období pozvolného vzestupu úrovně sboru. Došlo ke zpestření forem práce a ke zvýšení možnosti uplatnění. Méně úspěšná léta se střídala s léty, kdy se práce dařila. Dospělí členové sboru reagují citlivě na změny společenské situace. Je zřejmě důležité, aby se cítili dobře v rodině i ve společnosti.

Mezi roky 1965 - 1971 pěvecké sbory významně podpořilo tehdejší Krajské kulturní středisko a jeho agilní pracovník Svatopluk Kozdera. Zorganizoval sborovou přehlídku ve Skutči (1965), napomohl společnému nastudování Dvořákova oratoria Stabat Mater v roce 1966. Na krajské soutěži v Holicích (1967) skončil Smetana třetí, což nebyl úspěch. V roce 1969 se konaly festivaly z Novákovy tvorby ve Skutči a z Foerstrovy v Náchodě. Sborům výrazně pomáhalo okresní kulturní středisko a jeho pracovník Jiří Hasal.

Určitým mezníkem se stal rok 1972, kdy se Smetana připravoval oslavit své padesátiny, ale neměl dostatek členů a očividně zestárl. I poptávka po jeho účinkování byla minimální. Jubilejní koncert za účasti skutečského Rubeše a hořického Ratibora a Vesny se stal s podporou řady pěvců-hostů jakýmsi odrazovým můstkem v historii Smetany. Rok české hudby v roce 1974 oslavilo 37 východočeských pěveckých sborů „Holdem B. Smetanovi“ v Litomyšli.

V době, kdy Československý rozhlas v Hradci Králové vlastnil své nahrávací studio, natočil Smetana celkem třikrát s režisérem Jaroslavem Andrejsem ukázky z tvorby A. Dvořáka, L. Janáčka, Zd. Lukáše, S. Rachmaninova, J. Cikkera, Z. Kodálye, Fr. Šauera, J. Andrejse. Pravidelná možnost postavit se před rozhlasový mikrofon byla významná pomoc pěveckému hnutí při snaze zvyšovat svou uměleckou úroveň.

Smetana začal pořádat reciproční koncerty. Do Hradce Králové přijely i přední české pěvecké sbory smíšené, mužské i ženské. Pravidelný návštěvník našich přehlídek získal přehled o tom, jaký je současný stav sborového zpívání.

Od roku 1963 poznal Smetana 68 sbormistrů a dirigentů, 144 sólistů, doprovázeli ho klavíristé Miloš Tuch, Květa Kulhánková, Josef Picek, Jiří Pašek, Pavel Kupčák, Michal Chrobák, varhaník Václav Uhlíř.  

    Dana Ludvíčková působila jako sbormistryně ve sboru Smetana v letech 2002 až 2006. V tomto období patřil Smetana k nejpočetnějším sborům dospělých v ČR s více než 65 aktivními členy. Pod vedením Dany Ludvíčkové sbor nastudoval mnoho skladeb, se kterými vystoupil na více než devadesáti koncertech. V roce 2002 Smetana mimo jiné zpíval (v komorním obsazení) na slavnostním otevření Barokní kaple ve Smiřicích, na Eucharistickém kongresu v Hradci Králové a absolvoval koncertní zájezdy do Německa a Francie. Často spolupracoval s Filharmonií Hradec Králové. V roce 2005 společně se všemi sbory dospělých z Hradce Králové nastudoval a provedl IX. symfonii „S Ódou na radost“ L. v. Beethovena. Za jejího doprovodu uvedl také Glagolskou mši a Věčné evangelium L. Janáčka, Messa di Gloria G. Pucciniho, Stabat Mater A. Dvořáka, Kytici B. Martinů, Messe Sollenelle Ch. Gounoda, Českou píseň B. Smetany nebo slavné sborové scény z oper. Jedinečná byla spolupráce s Posádkovou hudbou Hradec Králové, s Litomyšlským symfonickým orchestrem, Dolnoslezskou filharmonií nebo Orchestrem Hradec Králové, se kterým, za řízení Dany Ludvíčkové, provedli Messe de Minuit M. A. Charpentiera. Pod jejím vedením zazněla i Stabat Mater A. Dvořáka s varhanním doprovodem, který vytvořil a hrál Václav Uhlíř. Nezapomenutelné bylo její provedení v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře nebo v broumovském kláštěře. S doprovodem varhan byla uvedena i Dvořákova Mše D dur, mnohokrát Gounodova Messe Solenelle a Česká mše vánoční J. J. Ryby a další. Gounodova Mše byla na programu Slavnostního koncertu k 80. výročí založení sboru Smetana v Městské hudební síni a v roce 2005 v Pardubicích nahrána na CD společně se skladbami C. Monteverdiho. V roce 2006 mimo jiné Smetana vystoupil na zahájení Mistrovství Evropy v lukostřelbě handicapovaných a vyjel na koncertní zájezd do Francie. Sbor vystupoval tradičně na Festivalu amatérských pěveckých sborů Svitavy a na mezinárodním festivalu Královéhradecké sborové slavnosti.

   S dirigentkou Lenkou Lipenskou jsme provedli Pavlicovu Missu brevis, Borodinovy Polovecké tance, Mozartovu Korunovační mši. Nezapomenutelná byla provedení Dvořákovy Svatební košile s dirigentkou Miriam Němcovou za přítomnosti Dvořákova pravnuka, večery sborových scén z českých i světových oper v provedení s Filharmonií Hradec Králové. Velkého úspěchu jsme dosáhli při mezinárodní pěvecké soutěži v polském Krakowě, rádi jsme vyjeli i na sborovou soutěž do Bratislavy.

   V září roku 2014 došlo k výměně sbormistrů. Odešla Lenka Lipenská a jako nový sbormistr nastoupil Jan Jiráček. Sbor navázal na svou předchozí činnost. Podstatnou koncertní náplní jsou adventní koncerty. Sbor ve spolupráci s Nadací východočeské onkologie pravidelně pořádá vánoční koncerty v Městské hudební síni Hradec Králové. Dalšími tradičními místy těchto adventních koncertů jsou Kuks, Smiřice, Chvaletice atd.
   V posledních pěti letech se sboristé za doprovodu orchestru KMČ Opočno pravidelně zúčastnili vánočních koncertů v malém kostele sv. Prokopa v Přepychách. Je zde krásná vánoční atmosféra, která vždy příjemně zakončí sérii adventních koncertů.

   Za vedení Jana Jiráčka se sbor zúčastnil několika sborových festivalů a setkání pěveckých sborů. Sbor účinkoval na „Festivalu chrámových a komorních sborů“ v Cholticích (2016, 2017), dále pak na festivalu „Sborové slavnosti“ (2016) v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a na festivalu „Sbory netradičně“ v Semilech (2018) na pozvání Pěveckého sboru Jizeran Semily. S duchovním a cappella programem sbor úspěšně vystoupil na festivalu „Foersterovy Osenice“ (2018).

   S velmi příjemným prostředím se naši sboristé setkali na festivalu věnných měst „Nota Bene“ Nový Bydžov (2019). Ve Dvoře Králové jsme zpívali na tradičním „IX. Setkání sborů – Hankův dům“ (2016). V chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze (2019) se uskutečnil XIX. ročník „Festivalu duchovní hudby - Husovské slavnosti“, na nějž mají sboristé moc hezké vzpomínky. Díky setkávání na festivalech navázal Smetana kontakty s jinými pěveckými tělesy a uskutečnilo se několik přátelských výměnných koncertů.

   V roce 2017 slavil sbor Smetana 95. výročí svého založení. V Městské hudební síni byl uspořádán SLAVNOSTNÍ KONCERT, na kterém sbor přednesl MesseSolennelle Charlese Gounoda, písně Zdeňka Lukáše, Leoše Janáčka a dalších autorů.

  Sté výročí vzniku Československa sbor oslavil slavnostním koncertem, který se uskutečnil dne 8.11.2018 ve velkém sále hradeckého Adalbertina.

  K zajímavým akcím v roce 2019 jistě patřilo vystoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v rámci projektu „Naše a evropská společnost“ u příležitosti 169. výročí narození T. G. Masaryka.

Součástí naší činnosti je vystupování na různých oslavách, které pořádá město Hradec Králové.

   V letech 2020 2021 byla činnost sboru ovlivněna (pozastavena), tak jako všechny zájmové aktivity ve společnosti, pandemií koronaviru.

   V roce 2022 se sbor mohl zase připravovat na svoji činnost, která vyvrcholila několika koncerty na oslavy stého výročí založení sboru, a to jednak v Hradci Králové, v Pardubicích, ve Smiřicích a také v Heřmanově Městci.